messageImage 1631846098351

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมให้กับผู้บริโภค ในสถานที่จำหน่ายเนื้อโคพื้นที่อำเภอคำชะอี จำนวน 4 แห่ง พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ผลการตรวจในครั้งนี้ไม่พบเนื้อโคปลอมและเนื้อโคทั้งหมดมีเอกสารกำกับถูกต้องและมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 การตรวจในครั้งนี้ได้รับความรวมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการหากพบหรือทราบว่ามีการนำเนื้อโคปลอมเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการต่อไป

182682840 1175639626199249 1787258437952093066 n

 

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมฟาร์มผลิตพันธุ์กระบือราคาเงินล้าน
************************
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ ไกรสีห์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร , นายเลิศรัตน์ชัย ผุยคำสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอคำชะอี และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยม ช่างทองฟาร์ม ณ บ้านคำเม็ก ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อประสานงานและดูความพร้อม การจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2564 ซึ่งฟาร์มดังกล่าว มีควาย จำนวน 20 ตัว และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ช่างทองฟาร์ม ได้ให้ข้อมูลความต้องการหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเลี้ยงควายและม้าในฟาร์ม ปัจจุบันสั่งซื้อมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 12,000 ฟ่อน ต่อปี
จังหวัดมุกดาหาร สามารถผลิตหญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อนพร้อมจำหน่าย ยินดีที่จะซื้อเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร ได้กำหนดขับเคลื่อนการปลูกหญ้าแพงโกล่า เลี้ยงปศุสัตว์ และจำหน่ายเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรต่อไป
 

183033258 1175617236201488 4567091359474453217 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาข้อมูลและดูงาน การผลิตแหนแดง เพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์

************************
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายกมล มโนขันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตแหนแดง เพื่อผลิตเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมในการเลี้ยงปศุสัตว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ภูไทห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ หมู่ที่ 11ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งได้เข้าโครงการ ธคก. กิจกรรม "คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก" ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย/30 ตัว และได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตแหนแดง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมโดยผสมกับรำ ในอัตราส่วน 4:1 อายุของแหนแดงที่ใช้ประโยชน์ ทุกๆ 7-10 วัน /ครั้ง แม่โคให้กินเสริมวันละ 8 กก./ตัว/วัน (เช้า 4 กก.และบ่าย 4 กก.) ซึ่งนายพรชัย ฮ่มปัก ประธานกลุ่มฯ ได้ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการผลิต และกลุ่มได้มีการขยายผลไปสู่สมาชิกให้ผลิตเพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อของตนเองแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และโคมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้น
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมวันนี้ด้วย ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาและส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผลิตใช้เลี้ยงปศุสัตว์ ต่อไป
 

183298245 1175614356201776 9191749247031562608 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ กับองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
************************
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยม และร่วมปรึกษาการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์จังหวัดมุกดาหาร แบบบูรณาการ พร้อมทั้งขอทราบอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้ อบจ.มุกดาหาร ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันนี้ ได้มีการพูดคุย หารือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดโรคระบาด lumpy Skin ในโคเนื้อของเกษตรกร ตามที่เป็นข่าวในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีและพร้อมที่จะบูรณาการการทำงาน และให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

178886792 1170576413372237 3584635156245228190 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พื้นที่อำเภอดงหลวง
************************
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ นุชิต ปศุสัตว์อำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอดงหลวง ดังนี้
1.โครงการศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ อำเภอดงหลวง ที่ได้ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงแพะ และเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ สูบน้ำจากลำห้วยบังอี่ มาใช้ประโยชน์ ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ สามารถเลี้ยงปศุสัตว์ได้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. โครงการเลี้ยงหมูพันธ์เหมยซาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพหนองแคน ซึ่งได้สนับสนุนแม่พันธุ์ สุกรเหมยซาน จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 5 ตัว เพื่อผลิตขยายสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เลี้ยงจำหน่ายตอบสนองตลาดหมูหันแก่งกะเบา สร้างรายได้ต่อไป ปัจจุบันมีผลผลิตลูกสุกร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรแล้ว