179397702 1170570940039451 1553170729831999815 n

วันที่ 27 เมษายยน 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมคำสร้อย อบรมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และ อสม และเป็นสักขีพยานในการมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ อาสาสมัครปศุสัตว์เพิ่อนำไปปฎิบัติงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว