175557516 1166799283749950 6705923904196083786 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังไข้หวัดนก
....................
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างในสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก ตา มโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีกและตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัดชายแดน(DGHP-AISP)ในพื้นที่ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร 15 ราย 75 ตัวอย่าง