logo

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน คับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 886,400.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

 

รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563