logo

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทน้ำเชื้อแช่แข็ง สายพันธุ์ต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

         รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562