logo

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหงาจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดเนื้อโคขุนมุกดาหาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562