ดาวนโหลด

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

เรื่อง  ประกวดราคาเครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 30 เครื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร 

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561