logo

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน คับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 886,400.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

 

รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

 

logo

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

         ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ประจำปี 2561  รายละเอียด>>>คลิก 

logo

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหงาจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดเนื้อโคขุนมุกดาหาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

logo

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทน้ำเชื้อแช่แข็ง สายพันธุ์ต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

         รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

ดาวนโหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่เผยจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดครุลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง