182682840 1175639626199249 1787258437952093066 n

 

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมฟาร์มผลิตพันธุ์กระบือราคาเงินล้าน
************************
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ ไกรสีห์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร , นายเลิศรัตน์ชัย ผุยคำสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอคำชะอี และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยม ช่างทองฟาร์ม ณ บ้านคำเม็ก ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อประสานงานและดูความพร้อม การจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2564 ซึ่งฟาร์มดังกล่าว มีควาย จำนวน 20 ตัว และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ช่างทองฟาร์ม ได้ให้ข้อมูลความต้องการหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเลี้ยงควายและม้าในฟาร์ม ปัจจุบันสั่งซื้อมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 12,000 ฟ่อน ต่อปี
จังหวัดมุกดาหาร สามารถผลิตหญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อนพร้อมจำหน่าย ยินดีที่จะซื้อเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร ได้กำหนดขับเคลื่อนการปลูกหญ้าแพงโกล่า เลี้ยงปศุสัตว์ และจำหน่ายเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรต่อไป