183033258 1175617236201488 4567091359474453217 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาข้อมูลและดูงาน การผลิตแหนแดง เพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์

************************
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายกมล มโนขันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตแหนแดง เพื่อผลิตเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมในการเลี้ยงปศุสัตว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ภูไทห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ หมู่ที่ 11ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งได้เข้าโครงการ ธคก. กิจกรรม "คนรวมกลุ่ม วัว-ควายรวมคอก" ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย/30 ตัว และได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตแหนแดง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมโดยผสมกับรำ ในอัตราส่วน 4:1 อายุของแหนแดงที่ใช้ประโยชน์ ทุกๆ 7-10 วัน /ครั้ง แม่โคให้กินเสริมวันละ 8 กก./ตัว/วัน (เช้า 4 กก.และบ่าย 4 กก.) ซึ่งนายพรชัย ฮ่มปัก ประธานกลุ่มฯ ได้ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการผลิต และกลุ่มได้มีการขยายผลไปสู่สมาชิกให้ผลิตเพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงโคเนื้อของตนเองแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และโคมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้น
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมวันนี้ด้วย ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาและส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผลิตใช้เลี้ยงปศุสัตว์ ต่อไป