178886792 1170576413372237 3584635156245228190 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พื้นที่อำเภอดงหลวง
************************
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ นุชิต ปศุสัตว์อำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอดงหลวง ดังนี้
1.โครงการศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ อำเภอดงหลวง ที่ได้ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงแพะ และเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ สูบน้ำจากลำห้วยบังอี่ มาใช้ประโยชน์ ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ สามารถเลี้ยงปศุสัตว์ได้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. โครงการเลี้ยงหมูพันธ์เหมยซาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพหนองแคน ซึ่งได้สนับสนุนแม่พันธุ์ สุกรเหมยซาน จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 5 ตัว เพื่อผลิตขยายสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เลี้ยงจำหน่ายตอบสนองตลาดหมูหันแก่งกะเบา สร้างรายได้ต่อไป ปัจจุบันมีผลผลิตลูกสุกร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรแล้ว