57280469 2171513803161940 1412229485087948800 n

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด มุกดาหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอคำชะอี ได้ออกมอบ นโยบายตามโครงการ ปศุสัตว์ OK รายใหม่ เกี่ยวกับสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในการจำหน่าย ให้มีการถูกสุขลักษณะ วางจำหน่ายในสถานที่สะอาด ปีนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำชะอี ได้คัดเลือกให้ ร้าน CP Pork shop ที่จำหน่ายที่ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรคำชะอีได้เป็นร้านจำหน่าย เนื้อสัตว์ ตามโครงการปศุสัตว์ OK ประจำปี 2562 นี้

 

57589763 2171642326482421 1643617751488528384 n

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นสพ.ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสิทธิพงษ์ นิ่มพิศุทธิ์ ปศุสัตว์อำเถอนิคมคำสร้อย อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.นากอก แนวทางการปฎิบัติงานการป้องกันโรคพิษสุนัข การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกัน เสร็จสิ้นการอบรม อบต.ได้มอบวัคซีนให้ อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านนำไปฉีดในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
พร้อมนี้ได้ประสาน ผอ.รพสต.ในพื้นที่ขอรับการสนับสนุนให้จัดส่ง อสม .ช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน

494849

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร โดยนายสัตวแพทย์ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำชะอี ดำเนินการ ประชุมกลุ่มเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ หมู่ 12 บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ รับโค รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดโครงการต่อไป

320255

เรื่อง อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2562 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสูง โดยนายธนารักษ์ วรรณวิจิตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการ "อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ(5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ 2562" ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 เป้าหมายเกษตรกรพื้นที่อำเภอหนองสูง จำนวน 36 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ นายมาโนช โพธิ์เมือง หมู่ 4บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง

511547

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกับเทศบาลตำบลมุกดาหาร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562 ในหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลมุกดาหาร