228419

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มุกดาหาร โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอหนองสูง ได้เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรม ราชมชนนี (พอ.สว.) และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรม บริการ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว ดังนี้ มีสุนัข 15 ตัว แมว 9 ตัว รวม 24 ตัว มีบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 27 ตัว และ ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์จำนวน 91 ราย ณ โรงเรียนบ้านนาหนอแคน หมู่ 2 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

43534319 2066595306987124 5776235120490971136 n

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
13.00 -16.00 น สำนักงานปศุสัตว์มุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับ และสนับสนุนวิทยากร แลกเปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อกับผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกอำเภอ จำนวน 150 ราย โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอขอบคุณ ที่เลือกจังหวัดมุกดาหาร ในการมาอบรมและศึกษาดูงานด้านโคเนื้อโคขุน ของพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมืองมุกดาหาร

44500407 2064956257151029 7124341053087285248 n 1

เมื่อวันที่ 22/10/61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล ได้ประชาสัมพันธ์ และ สร้างความรับรู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปี 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล

17880

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 11.45 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สาขาปศุสัตว์ ซึ่งนายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองสูง ร่วมต้อนรับ โดยมีนายประวิทย์ นามเหลา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ได้นำเรียนให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและพาคณะเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรหนองสูง สาขาปศุสัตว์ ซึ่งคณะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความสนใจ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมโคเนื้อโคขุนหนองสูงจังหวัดมุกดาหารไว้หลายด้าน ตั้งแต่เกษตรกรต้นทางการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน จนถึงการแปรรูปการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพโค
เนื้อโคขุนของจังหวัดมุกดาหารให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

69536

17 / 10 /61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามงานการพัฒนาฟาร์มสู่มาตรฐานโคเนื้อ จากฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ เฟส 1 ยกระดับการพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง (โคเนื้อโคขุน)นาย กัณฑพล แก้วดี ( Smart farmer ปี 2559 )บ้านนาหลวง ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี รวมทั้ง ได้ส่งมอบวัสดุการเกษตร ถังหมักอาหาร จำนวน 20 ถัง เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต ปัจจุบัน มีแม่โค 15 ตัว ลูก 10 ตัว โคขุน 10 ตัว