rabie plan

 

แนวปฏิบัติด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

  1. การฉีดวัคซีนในสัตว์ (กรณีควบคุมโรคตรมแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
  2. การทำหมันในสุนัข-แมว

-เป็น สุนัข-แมว-ไม่มีเจ้าของ

                  -โรงเรียน,โรงพยาบาล

                  - วัด

                  -ตลาด

          หมายเหตุ – ไม่มีบริการฉีดยาคุมกำเนิด ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์

      3.ประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดมุกดาหาร

      4.ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์สมัคร เพื่อให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

      5. บริหารจัดการและกำกับติดตาม การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายในจังหวัด

      6. บริหารจัดการ สำหรับที่ถูกกัด

          6.1 ประกาศเขตโรคระบาด

          6.2 สั่งกักสัตว์

          6.3 ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิ

      7.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคพิศสุนัขบ้า

8. เคลื่อนย้ายสัตว์ไม่มีเจ้าของ (สุนัข-แมว)ออกจากพื้นที่ (ด่านกักสัตว์)

      9.การบังคับใช้กฎหมาย

      10. ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ ในการดูแลระบบ Thai Rabies .Net

ด้านการดูแลโรคพิษสุนัขบ้าในคน

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ด้านการประชาสัมพันธ์

          ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารกำกับดูแล

ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (อปท,ท้องถิ่นจังหวัดรับผิดชอบ)

  1. จัดเงินอุดหนุน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโรคและอุปกรณ์การทำวัคซีน
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  เช่น

-          จัดฝึกอบรมอาสาให้สามารถฉีดวัคซีนได้ (จังหวัดเป็นวินทยากรให้เท่านั้น)

-          ฝึกอบรมการลงข้อมูลทะเบียนสัตว์ในระบบ Thai Rabies .Net(จังหวัดเป็นวินทยากรให้เท่านั้น)

-          ตั้งทีมจับสุนัขจรจัดในพื้นที่(สนง.ปศุสัตว์จังหวัด,ด่านกักกันสัตว์,เป็นวิทยากร)

  1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
  2. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยง และปล่อยสัตว์
  3. สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข- แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว