343517

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำชะอี โดยนายบรรเทิง แก้วคูณ ปศุสัตว์อำเภอคำชะอี มอบให้นายปิยะ สิริพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ประชุมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลโพนงาม

หมู่ที่ 7 บ้านแฝก ตำบลโพนงามอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดหาสถานที่ในการมอบโคโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

***********************