43646116 2058438027802852 2986481401622167552 n 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล โดยนายทศพล ยศปัญญา ปศุสัตว์อำเภอ ดอนตาล พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกเตรียมความพร้อม กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงเฉพาะทาง (โคเนื้อ) กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย นายสมใจ คนยืน บ้านป่าพยอม ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล ได้มอบถังหมักอาหารสัตว์ จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอาหารหมักลดต้นการผลิตการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน เป็นแหล่งเรียนรู้ในขยายผลองค์ความรู้และเทโนโลยีด้านอาหารสัตว์ สู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยงโคขุนกับเจ้าของศูนย์ฯดังกล่าว

*************