S 13312014

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ โดยนายศวเรศ จอมจุมพล ปศุสัตว์อำเภอ ได้ประชุมผู้ประการที่เกี่ยวข้องสุกรพื้นเมือง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพื้นเมือง เพื่อสร้างความรับรู้นโยบายการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ณ บ้านนาแกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่