46372511 2078128809167107 1378146574542045184 n

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสูง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอ ได้ออกอำเภอเคลื่อนที่( อำเภอยิ้ม )กิจกรรม

แจกเวชภัณและให้คำปรีกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ณ วัดราฏษ์สามัคคี บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 43 ราย

46055913 2077029039277084 1383675425812643840 o

วันที่12พ.ย. 61สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยนายสฤษดิ์ ไกรสีห์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้

นายประกอบ ศอศันสนีย และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมและมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ ok)จำนวน2ราย

และออกตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์​ ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

45423980 2073157469664241 5501148156013838336 n

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนังานปศุสัตว์อำภอคำชะอี โดย นายบรรเทิง แก้วคูณ ปศุสัตว์อำเภอคำชะอี มอบหมายให้น.ส.ภรณ์เพชรรัตน์ คนดีและนส. สุธีรา สุพรรณโมก ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศนียบัตรให้ร้านจำหน่ายเนื้อสุกรและไข่ไก่ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์OK) ของอำเภอคำชะอี

46102174 2077022455944409 9013209219658153984 n

เมื่อวันที่ 9 พ.ย 61 นายสุชัย ลิ้มวัฒนา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก"

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด

45435774 2073113863001935 4112946118139052032 n

วันที่ 6 พ.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินการอบรมและสร้างความรับรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกา ให้กับเกษตกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลบางทรายน้อยและประขาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ไม่เหมาะปลูกข้าวเป็นปลูกพืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปี 2562