ดาวนโหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่เผยจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดครุลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดาวนโหลด

ประกาศ

เชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

เรื่อง  ประกวดราคาเครื่องสับย่อยหญ้า จำนวน 30 เครื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร 

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>>คลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561