พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เป็นกฎหมายรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกำหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวความคิดหลักการเพื่อ
  1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนวร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไป
    อย่างโปรงใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
  2. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในครอบครัวของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคำปรึกษา
    สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อูลข่าวสารอื่นใดของราชการ สิทธิ ในการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรอง
    สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธในการร้องเรียน และสิทธในการอุทธรณ์
  3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น


กฏหมายน่ารู้
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ห้องสมุดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ให้บริการประชาชนทั่วไปยืมหนังสือ ความรู้ด้านปศุสัตว์โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

- บุคคลภายในสำนักงานฯ ให้ยืมได้ 1 เล่มต่อ 1 เดือน
- บุคคลภายนอก หากจะยืมต้องฝากบัตรประจำตัวประชาชนไว้ และให้ยืมได้ไม่เกิน 1 เดือน ต่อ 1 เล่ม
หมายเหตุ ยืมเกินกำหนดปรับวันละ 10 บาทต่อเล่ม

รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 

ระบบการจัดการความรู้ด้านปศุสัตว์

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  Tel. 0-4264-0096  Fax. 0-4264-0096 หรือ 0-4264-0047
ถนนชยางกูร ข. ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
E-mail : pvlo_man@dld.go.th